Het Career Research Network is een netwerk van wetenschappers die onderzoek doen naar loopbaanontwikkeling.

Doel van het netwerk:

  • krachten bundelen en verbindingen te versterken binnen een wetenschappelijke expertisegroep op het gebied van loopbaanontwikkeling, -begeleiding, -management
  • het onderzoek naar loopbanen beter zichtbaar maken
  • elkaar helpen met onderzoek en onderwijs en bij de uitwisseling van kennis en expertise met de praktijk, beleid en politiek

Zingeving en talentontwikkeling

Binnen de politiek groeit de aandacht voor zingeving en talentontwikkeling en voor het bijdragen aan de samenleving, in plaats van de economische groei. De onderwijs- en beroepspraktijk zoeken verbinding om dit te realiseren. In arbeidsorganisaties liggen vragen naar hoe werknemers gestimuleerd kunnen worden om zich te blijven ontwikkelen en wat overwegingen van mensen zijn om dit wel of niet te doen. Zijn er bijvoorbeeld structuren te bedenken die mensen ‘automatisch’ tot ontwikkelen aanzetten?

Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen zou gedefinieerd kunnen worden als het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het hele leven, voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijk, werkgelegenheids- of maatschappelijk perspectief (Semeijn, J., Kuijpers, M. & Van der Heijden, B., 2017). Het CRN wil een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling door onderzoek.

Samenstelling van de groep

Het CRN is een initiatief van Marinka Kuijpers (Welten-instituut) en Judith Semeijn (MST), beiden als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Open Universiteit. De groep bestaat inmiddels uit zo’n 30 aangesloten onderzoekers, en komt in wisselende samenstelling bij elkaar. We beogen nieuwe initiatieven voor onderzoek, maar ook samenwerking op bestaande projecten en met oog voor de actuele ontwikkelingen in beleid en praktijk.

Onderzoeksthema’s

Onderzoek dat door deze wetenschappers wordt verricht heeft betrekking op vragen over hoe mensen (passend) werk kunnen krijgen en behouden, daarbij duurzaam inzetbaar zijn, met een goede balans tussen werk en privé, zichzelf ontwikkelend en burnout voorkomend. Zowel het perspectief van het individu, als dat van de arbeidsorganisatie, en zowel van het onderwijs alsook de arbeidsmarkt worden hierin belicht.